Privatlivspolitik for patienter

Lad os klare opgaven for dig

Behandling af oplysninger

I forbindelse med vores rådgivning og behandling af dig som patient indsamler og behandler Rejseklinikken ApS (RK) v/ Speciallæge Axel Lerche – en række personoplysninger om dig.

I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan RK behandler, bruger og videregiver dine personop-lysninger.

Typer af oplysninger

RK indsamler og behandler følgende typer af personoplysninger om dig (i det omfang det er relevant for netop dig):

Almindelige kategorier af personoplysninger:

Navn, adresse, evt. e-mailadresse, telefonnr., personnummer, familie relationer, evt. arbejdsrelationer.

Særlige kategorier af personoplysninger (”følsomme personoplysninger”):

Helbredsoplysninger (f.eks. sygehistorie, medicin, allergi – disse oplysninger indhentes udelukkende fra patienten selv under konsultationen).

Formål

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Vores rådgivning og behandling af dig.
 • Udarbejdelse af lægeerklæringer.
 • Udarbejdelse af attester til brug for myndigheder, forsikringsselskaber mv.
 • ​Medicinordinationer, herunder udstedelse af recepter.
 • Afregningsformål.
 • Overholde vores forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, herunder EU’s databe-skyttelsesforordning, databeskyttelsesloven og anden relevant sundhedsretlig lovgivning, f.eks.
  • §​Dokumentationspligt.
  • §​Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel for behandlingen.
  • §​Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforan-staltninger, herunder men ikke begrænset til at hindre uautoriseret adgang til systemer og oplysninger, hindre modtagelse eller distribution af ondsindet kode, standsning af overbelastningsangreb (denial-of-service-angreb) og beskadigelser af computersystemer og elektroniske kommunikationssystemer.
  • §​Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder.
  • §​Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre.
  • §​Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder.​

Frivillighed

Når vi indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du personoplysningerne frivilligt. Du er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til os. Konsekvensen af ikke at give os personop-lysningerne vil dog være, at vi ikke kan varetage formålene ovenfor optimalt, herunder, at vi i nogle tilfælde ikke kan rådgive eller behandle dig.

Kilder

RK indsamler personoplysninger om dig fra Det Centrale Personregister, samt indhenter dine tidligere vaccinationer via Det Danske Vaccinationsregister. Vi behandler de modtagende oplysninger i overensstemmelse med denne privatlivspolitik.

Videregivelse af personoplysninger

Dine personoplysninger bliver videregivet og delt med følgende modtagere i det omfang, det er relevant:

 • Der videregives oplysninger til Det Danske Vaccinationsregister, Det Fælles Medicinkort, evt. Sygeforsikring Danmark og andre myndigheder i det omfang, at der foreligger en pligt hertil ifølge gældende lovgivning.
 • Du har som patient adgang til dine egne vaccinationsoplysninger via sundhed.dk.
 • Ved indberetning af oplysninger i forbindelse med afregning for patientbehandling videregives oplysninger til de regionale afregningskontorer.
 • Ved udstedelse af recepter videregives oplysninger til landets apoteker og
 • Lægemiddelstyrelsen via receptserveren.
 • I særlige tilfælde videregives oplysninger til pårørende eller forsikringsselskaber.

Lovgrundlag for behandling og videregivelse af personoplysninger

Det juridiske grundlag for at indsamle, behandle og videregive dine personoplysninger er:

 • Til brug for den almindelige patientbehandling indsamles, behandles og videregives almindelige personoplysninger i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(c) og (d), mens de følsomme personoplysninger indsamles, behandles og videregives i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 9(2)(c) og (h).
 • ​Herudover er vi forpligtet til at behandle en række personoplysninger om dig ved den almindelige patientbehandling i medfør af autorisationslovens kap. 6, bekendtgørelse om sundhedspersoners journaler (journalføringsbekendtgørelsen) særligt §§ 5-10, samt
 • Sundhedslovens kap. 9.
 • Oplysninger til brug for afregning for patientbehandling fremsendes en gang pr. måned til regionens afregningskontor efter reglerne i Overenskomst om speciallægehjælp § 49 og Sundhedsloven.
 • ​Medicinordinationer på recepter sendes via IT-tjenesten receptserveren efter reglerne i sundhedslovens kap. 42 og bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler særligt kap. 3.
 • Dine personoplysninger videregives alene til forsikringsselskaber med dit forudgående samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(a) og 9(2)(a).
 • Dine personoplysninger videregives alene til dine pårørende med dit forudgående samtykke efter reglerne i sundhedslovens § 43.
 • Ved afdøde patienter kan visse personoplysninger videregives til afdødes alment praktiserende læge og den læge, der havde afdøde i behandling efter reglerne i sundhedslovens § 45.
 • ​Data kan også videregives på baggrund af et konkret samtykke fra dig som patient.​

Tilbagekaldelse af samtykke

Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på samtykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket. Hvis du tilbagekalder samtykket, påvirker det ikke behandlingen forud for tilbagekaldelse af samtykket, herunder en videregivelse baseret på samtykke.​

Brug af databehandlere

Dine personoplysninger behandles og opbevares hos RK på krypterede drev og hos vores data-behandler, som opbevarer dem på vegne af og efter instruks fra os. Vores databehandler er: MyClinic.

Opbevaringsperiode

RK opbevarer personoplysninger om dig, så længe vi har behov for at varetage de ovenfor angivne formål. Vi har dog i henhold til journalføringsbekendtgørelsen pligt til at opbevare disse i minimum 10 år efter seneste tilførsel til journalen. Der kan opstå tilfælde, hvor vi er nødsaget til at opbevare dine personoplysninger i længere tid, f.eks. i forbindelse med en klagesag eller erstatningssag, hvor oplysninger i så fald vil blive opbevaret, indtil sagen er endeligt afsluttet.

Dine rettigheder

Du har – med lovens begrænsninger – visse rettigheder, herunder retten til indsigt i personoplys-ninger, retten til at få ændret ukorrekte oplysninger, retten til at få slettet oplysninger, retten til at få begrænset oplysninger, retten til dataportabilitet, retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, herunder ift. automatiseret, individuel beslutningstagning (”profilering”).

Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte os på:

Telefon: (+45) 39 63 01 15

E-mail: kontakt@rejseklinikken.dk

Adresseoplysninger på klinikken:

Rejseklinikken ApS

Ordrupvej 60, 4. 2920 Charlottenlund​

Bestil tid

​- Til din vaccination og konsultation online allerede i dag.

null

Rejs sikkert med vores hjælp

null

Professionel rådgivning

null

Enkeltpersoner, familier og grupper

null

Landets bedste vaccinationsklinik

(+45) 39 63 01 15
kontakt@rejseklinikken.dk